Tel: +48 501 517 490 | Mail: irbis @ home.pl


Zakres usług - Zarządzanie inwestycją w imieniu inwestora

IRBIS - Kancelaria Obsługi Inwestycji, na podstawie umów o zastępstwo inwestycyjne organizuje i koordynuje, w imieniu inwestora, działania wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym:

  • Bierzemy udział w opracowaniu dokumentacji projektowej - projektu budowlanego;
  • Z upoważnienia inwestora uzyskujemy wszelkie decyzje administracyjne, umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym pozwolenie na budowę;
  • Przeprowadzamy wybór wykonawców poszczególnych etapów budowy bądź realizujemy je we własnym zakresie;
  • Występujemy w imieniu inwestora na budowie, zapewniając nadzór kierownika buidowy i ewentualnie inspektora nadzoru - kontrolę zgodności budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • Zgłaszamy projektantowi wszelkie zastrzeżenia do projektu i dokonujemy z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym;
  • Monitorujemy jakość wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych;
  • Sprawdzamy i koordynujemy odbiory wykonanych robót budowlanych, próby i odbiory techniczne instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowujemy odbiór gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
  • Sprawdzamy dokumenty rozliczeniowe pod względem merytorycznym i rachunkowym, opisujemy faktury oraz nadzorujemy rozliczenia finansowe z dostawcami i wykonawcami.

Nasz zespół ekspertów zajmuje się każdym aspektem budowy, więc Państwo nie musicie odrywać się od swojej pracy i ulubionych zajęć - możecie poświęcić swój czas rodzinie i swoim pasjom.