Tel: +48 501 517 490 | Mail: irbis @ home.pl


Budujemy dom - pierwsze kroki po podjęciu decyzji

 • wybór działki budowlanej
 • sprawdzenie czy miejscowość w której położona jest działka posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - urząd gminy
  • jeśli takowy plan istnieje i jest aktualny należy złożyć wniosek o wydanie wypisu dotyczącego wybranej działki - urząd gminy
  • jeśli MPZP nie ma należy wystąpić o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) - urząd gminy

  Po uzyskaniu informacji o przeznaczeniu działki, wraz ze szczegółami (linia zabudowy, wysokość budynku, ilość kondygnacji, nachylenie dachu itp.) przechodzimy do sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości:

 • sprawdzenie wpisów w księdze wieczystej założonej dla działki - jej numer powinniśmy otrzymać od sprzedającego, lub znajdziemy sami w internecie, na Geoportalu
  a sprawdzenia możemy dokonać we właściwym sądzie rejonowym, w wydziale ksiąg wieczystych lub za pośrednictwem internetu:
  Dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
 • Sprawdzenie stanu prawnego nie zabezpiecza inwestora w pełni przed niespodziankami, jakie mogą wyniknąc w związku z planowanym zakupem działki i rozpoczęciem budowy. Bywa, że działka położona jest na gruntach uniemożliwiających budowę, a czasem mogą to być tylko warunki znacznie podnoszące koszty budowy (konieczność większego zagłębienia budynku, w celu jego posadowienia na głębiej położonych, nośnych warstwach gruntu, a co za tym idzie większe niebezpieczeństwo przekroczenia poziomu wód gruntowych i tym samym np. konieczność wykonania cięzkich izolacji przeciwwodnych itp.). Dlatego, aby uniknąć przykrych niespodzianek warto przed zakupem zadbać o:

 • wykonanie badania geotechnicznego gruntu - dla budynku jednorodzinnego 3-4 odwierty, koszt ok. 900-1200 zł
 • dopiero po pozytywnym wyniku wcześniejszych zabiegów możemy dokonać
  zakupu działki
 • kolejnym krokiem jest wykonanie bądź wybór gotowego projektu budowlanego wymarzonego domu
 • zlecenie wykonania mapki sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, w skali 1:500
 • uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów: gazu, energii elektrycznej, wody
 • w przypadku kiedy działka leży przy drodze publicznej: krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, należy uzyskać postanowienie bądź warunki wykonania zjazdu,
 • jeśli zdecydowali się Państwo na projekt gotowy, należy dokonać jego adaptacji do warunków Waszej działki
 • uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji leśnej lub rolnej - konieczne w przypadku kiedy działka leży poza administracyjnymi granicami miasta
 • w przypadku, kiedy występuje konieczność uzupełnienia infrastruktury poza terenem działki inwestora (np. w obszarze wspólnej drogi) należy jeszcze dokonać uzgodnień projektu w:
  • Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
  • Zakład Gazowniczy - projekt instalacji gazowej
  • Zakład Energetyczny - projekt przyłącza
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - projekt przyłączy wody i kanalizacji
  • W zależności od rodzaju przyległej drogi GDDKiA, ZDW, ZDP - projekt zjazdu z drogi
 • Wniosek o pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego wieńczy etap przygotowań
 • wybór kierownika budowy (lepiej aby nie była to osoba powiązana z wykonawcą, chyba, że mamy do wykonawcy pełne zaufanie!)
 • wybór głównego wykonawcy

Harmonogram ten należy dostosować do własnych potrzeb, bo na przykład ustanawiając inwestora zastępczego nie musimy się zagłębiać w kwestie formalne, co zgodnie ze standardową umową należy do obowiązków firmy pełniącej zarząd inwestycji.